Program Profilaktyczny

Misja szkoły

Wychowanie ucznia, który dobrze zna swoje wartości i walory, potrafi skutecznie eliminować swoje własne „słabe strony” i nie ulega negatywnym wpływom, broni swego stanowiska bez naruszania praw innych do własnego zdania, jest wolny od ulegania używkom oraz środowiskom próbującym go wykorzystać, dba o higienę osobistą.

Cele i zadania Programu Profilaktycznego

(więcej pod adresem – torby szkolne i młodzieżowe oraz Edukacja

Do realizacji programu profilaktycznego włączeni są wszyscy nauczyciele pracujący w placówce. Jest też grupa sojuszników wspierających pracę pedagogów. Są to rodzice, GOPS, policja, stomatolog, higienistka szkolna, pedagog, psycholog. Efekty pracy widoczne będą w postaci zgromadzonych scenariuszy uroczystości, godzin do dyspozycji wychowawcy. Narzędziem badawczym wykorzystywanym do ewaluacji będzie ankieta. Wszystkie poczynania w realizacji programu profilaktycznego wnikliwie omawiane są podczas posiedzeń rady pedagogicznej.