Wewnątrzszkolny System Oceniania

Regulamin WSO (Wewnątrzszkolny System Oceniania) określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Szczególowy regulamnin WSO.

Poniżej przedstawiamy kilka punktów regulamniu ważnych dla ucznia, rodzica i nauczyciela.

Ocenianiu podlegają:
– osiągnięcia edukacyjne ucznia,
– zachowanie ucznia.
– ocena i informacje gdzie kupić torby i plecaki szkolne w Brodnicy

Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny końcoworoczne w klasach IV – VI ustala się według następującej skali
– celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny

Ocenę zachowania ucznia kl. IV – VI śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali
– wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne

W klasach I – III charakter i metody oceniania są te same, co w klasach starszych. Nie stosuje się skali sześciostopniowej. Obowiązuje ocena opisowa. Podstawą oceny opisowej jest systematyczna i wnikliwa obserwacja dziecka na wielu płaszczyznach, prowadzona przez nauczyciela. Wyniki obserwacji winny być udokumentowane notatkami z obserwacji i wytworami prac ucznia.
W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia.
1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje obiektywizm indywidualizacja,konsekwencja, systematyczność i jawność.
2. Po opracowaniu poszczególnych działów programowych dokonuje się sprawdzenia wiedzy w formie testów lub prac klasowych.
3. Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa z podaniem wymagań edukacyjnych i kryteriów oceny.
4. Prace klasowe są zapowiadane, co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem (z zapisem w dzienniku).
5. Kartkówka z ostatniej lekcji może odbywać się bez zapowiedzi i trwać około 15 minut. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji do 20 minut zapowiedziany).
6. Nauczyciel oddaje uczniom ocenioną pracę w terminie dwutygodniowym
7. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa.
8. Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie dwie prace klasowe.
9. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiedzenia kartkówki.
10. Nie ma ograniczeń, co do ilości kartkówek w ciągu tygodnia.

Informowanie uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach.
1. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i dla rodziców (prawnych opiekunów).
2. Uczeń informowany jest o ocenie w chwili jej wystawienia.
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe są do wglądu rodziców u nauczyciela przedmiotu w ciągu danego roku szkolnego.
4. Rodzice są informowani o ocenach i postępach uczniów na wywiadówkach.
5. Na miesiąc przed kwalifikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania ucznia o grożących mu ocenach niedostatecznych, a wychowawca klasy informuje o tym rodziców pisemnie.
6. Na tydzień przed kwalifikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do poinformowania ucznia o wystawionej ocenie semestralnej.
7. Oceny szkolne wpisuje się do dzienniczka ucznia (z podpisem).
8. O osiągnięciach w nauce i zachowaniu rodzice mogą być informowani w czasie rozmów indywidualnych w szkole.
9. Po zakończeniu semestru I i II wyróżniający się w nauce i zachowaniu uczniowie otrzymują publiczne pochwały (przed całą szkołą).
10. Uczniowie klas I – III wyróżniający się w klasie dobrymi wynikami otrzymują odznakę „Wzorowy Uczeń” a ich fotografie zostają umieszczone w gablocie szkolnej.
11. Rodzicom uczniów kończących szkołę podstawową z wyróżnieniem wręcza się listy pochwalne podczas uroczystości pożegnalnej.