Plan Pracy

Plan Pracy Szkoły

ZADANIA DYDAKTYCZNE

– osiąganie wysokich wyników nauczania,
– rozpoznawanie indywidualnych możliwości uczniów,
– przeciwdziałanie obciążeniu uczniów niewłaściwą organizacją zajęć w szkole,
– kontrola i systematyczna ocena pracy,
– praca z uczniami uzdolnionymi, mającymi trudności,
– ukierunkowanie zainteresowań młodzieży na różne dziedziny wiedzy,
– samokształcenie i doskonalenie zawodowe,
– wdrażanie metod aktywizujących proces nauczania,
– informacje gdzie w Brodnicy kupić torby młodzieżowe do szkoły

ZADANIA WYCHOWAWCZE

– kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży,
– wyrabianie nawyków kulturowych,
– osiągnięcie zadawalającego stopnia samorządności młodzieży,
– dbałość o estetykę szkoły i terenów wokół niej. Motywowanie do aktywnej ochrony zasobów środowiska naturalnego,
– kształtowanie etycznej postawy uczniów w stosunku do otaczającej przyrody i świata zwierząt,
– kultura fizyczna, turystyka,
– współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami na terenie gminy,

ZADANIA OPIEKUŃCZE

– opieka nad dziećmi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,