Program Wychowawczy

Główny cel wychowania:

„Rozwój osobowości dziecka w oparciu o wartości moralne i estetyczne jako przygotowanie do życia w otaczającym go świecie.”

Cele i zadania Programu Wychowawczego

Absolwent szkoły znajduje swoje miejsce w rodzinie, grupie rówieśniczej najbliższym otoczeniu, społeczeństwie. Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posługuje się komputerem.
Zna i rozumie pojęcia : norma, prawo, tolerancja, godność, odpowiedzialność.
Zna wartości moralne i estetyczne. Jest człowiekiem prawym i odważnym, umie odróżnić dobro i zło.
Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie nauki w gimnazjum.

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego.

1. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka & 8211; rozwijanie poczucia dumy z osiągniętych wyników.
2. Wzbudzanie miłości do nauki pojmowanej jako proces trwający przez całe życie.
3. Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności szkolnej.

Główne zadania nauczyciela – wychowawcy.

1. Prowadzenie działań wspomagających wszechstronny rozwój osobowości ucznia.
2. Wzajemna pomoc, szacunek i życzliwość w gronie nauczycielskim w wypełnianiu powierzonych zadań wobec uczniów szkoły.
3. Zainteresowanie życiem wychowanków oraz ich cechami osobowymi.
4. Wywieranie pozytywnego wpływu na uczniów poprzez ukazywanie własnych wzorców osobowych – przestrzeganie etyki zawodu nauczycielskiego.
5. Utrzymywanie ścisłej współpracy z rodzicami i wspieranie ich w procesie wychowawczym.

Rola rodziców w wychowywaniu dzieci

spradziki.edu.pl

Wraz z Serwisem internetowym Brytyjka.pl, zajmującym się sprzedażą takich: https://www.brytyjka.pl/plecaki-dla-mamy-cat-50.html plecaków dla mam i ojców, zorganizowaliśmy pogadanką nt. roli rodziców w wychowaniu młodzieży oraz dzieci.

parton projektu: „Rola rodziców w wychowaniu młodzieży szkolnej”